Friday, 20 July 2012

Tumpahkan setiap resah pada lembar putih paling suci, seperti sucinya hati setiap kita. Jangan pernah simpan setiapnya dalam hati, agar ia tidak didik dendam yang akhirnya menyakiti. --BSA

No comments:

Post a Comment